Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languageno

Instruksjoner

1. Gå til Kontrollpanel og klikk på Brukergrupper.


2. Klikk Opprett ny gruppe


3. Fyll inn navn på gruppen, velg om dette skal være en rettighetsgruppe og/eller varslingsgruppe og klikk Lagre.


Tip

Tips: Dokumenter i notatfeltet på gruppen hva formålet med gruppen er.

Varslingsgruppe

Varslinger sendes fra beredskapsmodulen. Varslings-funksjonen er derfor kun tilgjengelig for dem som har den modulen.

Rettighetsgruppe


4. For å sette opp rettigheter for en rettighetsgruppe, klikk på fanen Rettigheter.


5. Klikk på modulen du ønsker å definere rettigheter for.

Info

Alle moduler merket med grønn hake er tilgjengelig for å definere egne rettigheter. Modulene som er grå er det ikke mulig å definere egne rettigheter for, men de har egne systemgrupper som ivaretar rettighetene.

Bildet over tilsvarer ikke nødvendigvis nåværende oversikt da systemet er under utvikling, og nye muligheter gjøres tilgjengelig fortløpende.


6. For å sette opp rettigheter, klikk Aktiver rettigheter for denne gruppen.


7. Rediger rettighetene ved å huke av og vekk i boksene i rettighetsmatrisen og klikk Lagre.


Expand
titleBeskrivelse av valg:

Beskrivelse av valg:

Til moduloversikt

Navigerer tilbake til oversikten over modulene

Velg modul

Hurtigvelger for modul du ønsker å se/definere rettigheter til

Kopier rettigheter fra en annen gruppe

Du kan ta utgangspunkt i en annen gruppes rettigheter når du skal sette opp egne

Lagre

Lagrer endringer du har gjort

Tilbakestill

Tilbakestiller endringer til sist lagring

Fjern alle rettigheter

Rettighetene til modulen deaktiveres

Opprette, Konfigurere, Tilgang til modul

Opprette: rettigheter til å opprette nye registreringer

Konfigurere:

Tilgang til modul: dersom denne ikke er huket av har ikke brukeren tilgang til modulen


Note

Merk: Valgene kan variere fra modul til modul.8. Når du har satt opp rettigheter, kan du redigere hvem som er medlem ved å klikke på fanen Medlemmer.

Info

Endringer som gjøres i rettigheter har umiddelbar virkning, og medlemmer i gruppen du har redigert har nå rettighetene du har satt opp.


Note

Merk: Ved endring av medlemmer av grupper må berørte brukere logge ut og inn igjen før nye rettigheter trer i kraft.

Relaterte artikler

Content by Label
showLabelsfalse
max8
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@224361
showSpacefalse
sorttitle
typepage
cqllabel in ( "systemgrupper" , "brukergrupper" , "grupper" , "medlem" , "medarbeidere" , "roller" , "rettighetsstruktur" , "rettigheter" , "rettighetsmatrise" ) and type = "page" and space = "Help"
labelsbrukergrupper rettigheter systemgrupper grupper rettighetsmatrise rettighetsstruktur roller medlem medarbeidere

Page properties
hiddentrue

Related issues

Sv translation
languageen

Instructions

1. Go to the control panel and click User Groups.


2. Click Create new group


3. Enter a name of the group, select whether this a permissions group and/or notification group and click Save.


Tip

Tip: Describe in the Notes field for the group what the purpose of the group is.

Notification group

Notifications are sent from the emergency preparedness module. Hence the notification function is only available to people who have that module.

Permissions group


4. Click the Permissions tab to set up permissions for the group.


5. Click the module for which you want to define permissions.

Info

All modules marked with a green check mark are available to define own permissions. You cannot define own permissions for modules marked in white. These modules have separate system groups that grants permissions.

The illustration above does not necessarily correspond to the current list as the system is being developed and new options are being made available.


6. To set up rights, click Enable permissions for this group.


7. Edit the permissions by checking and unchecking the boxes in the matrix. Click Save when done.


Expand
titleDescription of selection:

Description of selection:

To module overview

Navigates back to the module overview

Select module

Quick selector for the module for which you want to view/define permissions

Copy permissions from another group

You can work on the basis of another group's permissions when setting up your own

Save

Saves changes you have made

Reset

Resets changes to the previous save

Remove all rights

The module's permissions are disabled

Create, Configure, Access to the module

Create: permissions to create new records

Access to module: the users does not have access to the module if this is not checked


Note

Note: These selections may vary from module to module.8. When you have set up the permissions, you can edit who is a member by clicking on the Members tab.

Info

Changes made to permissions take effect immediately, and members of the group now have the permissions that were set up.


Note

Note: When adding or removing members from groups, users affected must log out and back in again for the new permissions to take effect.